เมนูหลัก

MK.301SALES MANAGEMENT
ตล.301การบริหารงานขาย
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  821 อา.08:30-12:303411(จว)3C100937W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
หมายเหตุ: มีนศ ขอลงเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 821 ในภาคเรียนที่ 2/61 
  822 อา.08:30-12:30R29252C1008020W 
  อา.13:30-18:30R29252C      
อาจารย์: อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
  828 อา.08:30-12:3034093C85814W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล
สอบปลายภาค: 5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3705
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3902
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานขาย ปรัชญาการขายในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารงานขาย การวางแผนการขาย การจัดองค์การขาย การออกแบบหน่วยงานขาย การพยากรณ์การขาย การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทน การควบคุม
(ต่อ)และประเมินผล และจรรยาบรรณของงานขาย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต