เมนูหลัก

AC.402TAXATION 2
บช.402การภาษีอากร 2
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  813 อา.08:30-12:30R2934M2C30219W 
  อา.13:30-18:30R2934M2C      
อาจารย์: อาจารย์ธีระชัย สิริธัญญานนท์
สอบกลางภาค: 29 พ.ย. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
  817 อา.08:30-12:3036083C514W 
  อา.13:30-18:3036083C      
อาจารย์: อาจารย์ธีระชัย สิริธัญญานนท์
สอบกลางภาค: 20 มิ.ย. 2564 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 4 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: เปิดเรียน/สอบร่วมกับ AC.402 กลุ่ม 817 ในภาคเรียนที่ 2/2563 
  818 อา.08:30-12:30R29112C523W 
  อา.13:30-18:30R29112C      
อาจารย์: อาจารย์ธีระชัย สิริธัญญานนท์
สอบกลางภาค: 4 เม.ย. 2564 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เปิดเรียน/สอบร่วมกับ AC.402 กลุ่ม 818 เทอม 1/2563 
Course Description
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร การปรับปรุงกำไรสุทธิทางการบัญชีเป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
มาตรฐานการบัญชีเรื่องภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ การจัดทำรายงานและการยื่นแบบแสดงรายการของภาษีอากร และปัญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต