เมนูหลัก

BS.410PROJECT IN BUSINESS COMPUTER
คพ.410โครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (0-6-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2560
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศที่ใช้ในหน่วยงาน การเลือกใช้เครื่องมือ การออกแบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเข้ากับระบบงาน การทดสอบระบบงานกับข้อมูลจริง การนำเสนอระบบงาน การสรุปเนื้องานและการจัดทำเป็นเอกสารภาคนิพนธ์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต