เมนูหลัก

BS.307WEB–BASED PROGRAMMING
คพ.307โปรแกรมสำหรับการสร้างเว็บ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2560
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ องค์ประกอบของเว็บเพจ การจัดสร้างเว็บเพจด้วยภาษาไฮเปอร์เท็กซ์ วิธีการแทรกสื่อประสมชนิดต่าง ๆ ลงบนเว็บเพจ การใช้เครื่องมือพื้นฐาน และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการจัดทำเว็บไซต์
การเขียนโปรแกรมพัฒนางานประยุกต์บนเว็บ การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลผ่านระบบไฟล์และไดร์เวอร์ การออกแบบสร้างเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้านธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต