เมนูหลัก

HR.412STRATEGIES FOR HUMAN RESOURCE PRODUCTIVITY
ทม.412กลยุทธ์การเพิ่มผลิตภาพทรัพยากรมนุษย์
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด หลักการและเทคนิคทางการจัดการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลิตภาพทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์และเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การให้คำปรึกษาแนะนำ การสื่อสาร การใช้ระบบต่างๆ ในการควบคุมคุณภาพ
กลยุทธ์การปรับโครงสร้าง และกระบวนการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์การ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต