เมนูหลัก

TR.441INTERNATIONAL TRANSPORTATION SEMINAR
ขส.441สัมมนาการขนส่งระหว่างประเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม พัฒนาการทางอุสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับประชาคมโลก
กิจกรรมที่อยู่ในขอบข่ายงานการขนส่ง โลจิสติกส์ การบริหารงานระดับนโยบายและปฏิบัติ กิจกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กรณีศึกษา การสัมมนา การระดมความคิด วิเคราะห์ปัญหาและข้อเท็จจริง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ
และประชาคมโลก ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทต่อกิจกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ นำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขอนามัยและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต