เมนูหลัก

AL.432PREMIUM IN-FLIGHT SERVICE FOR EXCELLENCE
ธบ.432การบริการบนเครื่องบินสู่ความเป็นเลิศ
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาลักษณะภาระงานบนเครื่องบินขั้นสูง ความปลอดภัยและการให้ด้านบริการความสะดวกสบาย การตรวจสอบและวิธีการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความรู้และทักษะในการบริการบนเครื่องบินขั้นสูง
ขั้นตอนการเตรียมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การเก็บรักษาและการนำมาบริการตามเวลาและเส้นทางการบิน การใช้อุปกรณ์บริการและอุปกรณ์ครัวบนเครื่องบิน การบริการพิเศษตามประเภทของชั้นบริการ
คุณลักษณะเฉพาะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริการบนเครื่องบิน การศึกษาดูงานนอกสถานที่และการฝึกปฏิบัติในห้องฝึกจำลอง ให้เกิดทักษะและความชำนาญในการทำงานที่มากขึ้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต