เมนูหลัก

BA.5402INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT
บธ.5402การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
บทบาทและความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศ แนวคิดด้านการตลาดแบบไร้พรมแดน การตัดสินใจเลือกตลาดกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ การส่งสินค้าออก การสั่งสินค้าเข้าและการลงทุนในต่างประเทศ
การวิเคราะห์ปัญหาที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านการตลาดระหว่างประเทศทางด้านวัฒนธรรม ภาษา กฎหมาย สังคม นโยบายของรัฐและที่เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต