เมนูหลัก

BA.4001INTENSIVE ENGLISH
บธ.4001ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  512 อา.08:30-17:30R23252C351322W 
อาจารย์: อาจารย์ชรินทร์ทิพย์ จันทพันธ์
สอบปลายภาค:
Course Description
พัฒนาทักษะในการอ่านและการเขียน เพื่อสร้างความพร้อมในการศึกษาเอกสารและตำราภาษาอังกฤษ ใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นศัพท์ทางด้านบริหารธุรกิจหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต