เมนูหลัก

CET.300REINFORCED CONCRETE DESIGN TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
ทย.300เทคโนโลยีการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและการประยุกต์ใช้
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CET.200
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง พฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้การกระตุ้นรูปแบบต่างๆ ได้แก่ แรงดัด แรงเฉือนรูปแบบต่างๆ แรงบิด แรงอัด ฯ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตและเหล็กเสริม
ภาวะใช้งานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การประยุกต์ใช้กับการออกแบบองค์อาคารต่างๆ เช่น คาน พื้น เสา บันได ฐานรากและโครงสร้างต่างๆ การพิจารณาถึงรายละเอียดเหล็กเสริมและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตลอดจนหลักเกณฑ์และรูปแบบการออกแบบที่ใช้กันโดยทั่วไป


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต