เมนูหลัก

IHM101SERVICE PSYCHOLOGY
จิตวิทยาการบริการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  300 ไม่มีข้อมูล202W 
อาจารย์: A.SOUMYA MAZUMDER
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมายและความสำคัญของจิตวิทยาบริการ ความต้องการของลูกค้า ความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ เจตคติต่อการบริการ พฤติกรรมการให้บริการที่ดี สุขภาพและสุขอนามัยของผู้ให้บริการ

Identify the meaning and importance of service psychology, customer relation and service expectations, customs for receiving customers of different cultural backgrounds, principles in improving
and maintaining quality customer services to impress customers, attitude and behavior towards good service, health and hygiene of service providers.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต