เมนูหลัก

IHM311HOTEL MARKETING AND SALES
การตลาดโรงแรมและการขาย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
สำรวจและวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อการแบ่งส่วนตลาดการวางแผนและการวางกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์และรูปแบบต่างๆด้านการขาย กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจำหน่าย ภาพลักษณ์ของธุรกิจโรงแรมรวมถึงการวางแผนและดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์การธุรกิจ (CSR) รวมถึงนวัตกรรมทางการตลาด
Principles, concepts and systems utilized in the marketing and sales area within the Hotel Business, in depth analysis of marketing strategies and theories with an innovation in marketing.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต