เมนูหลัก

IHM314SERVICE QUALITY MANAGEMENT FOR HOTEL BUSINESS
การจัดการคุณภาพงานบริการในธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การจัดการคุณภาพการบริการ มุ่งเน้นให้เกิดความเป็นเลิศในการบริการและระบบมาตรฐานความปลอดภัยรวมถึงแนวทางการประเมินคุณภาพในการให้บริการ การพัฒนาการบริการเพื่อสร้างอัตลักษณ์ อาทิ
ความเป็นไทย (Thainess) วิถีไทย (Thai Folklore) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Service quality management for hotel business will focus on the achievement of service excellence. Thainess and Thai folklore are also introduced to improve the competitiveness in ASEAN.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต