เมนูหลัก

IKO243KOREAN LANGUAGE fOR KITCHEN AND CULINARY ARTS
ภาษาเกาหลีสำหรับงานครัวและการประกอบอาหาร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การใช้ภาษาเกาหลีในการสื่อสารสำหรับงานครัวและการประกอบอาหาร เน้นการฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ ด้านคำศัพท์และรูปประโยคที่เกี่ยวข้อง ฝึกฝนการอ่านบทความ นิตยสารและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในงานครัวและศิลปะในการประกอบอาหาร
อาหาร ฝึกการเขียนและพูดแบบบูรณาการณ์เพื่ออธิบายโครงสร้างครัว อุปกรณ์เครื่องใช้ ส่วนประกอบอาหาร รสชาติ สุขอนามัย ขั้นตอนมาตรฐานในการประกอบอาหารนานาชาติ
Korean communication skills in dealing with kitchen and culinary arts including vocabulary and expressions in the kitchen organization, kitchen equipment and utilities, food tastes, basic food preparation methods, kitchen sanitation,
and standard of Thai and International food production. Practice operation in kitchen situations and integration of skills focusing on 4 skills of Korean usage.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต