เมนูหลัก

IKO345KOREAN LANGUAGE fOR HOUSEKEEPING
ภาษาเกาหลีเพื่องานแม่บ้าน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การใช้ภาษาเกาหลีเพื่องานในแผนกแม่บ้าน เน้นการฟังและการพูด ด้านคำศัพท์ และรูปประโยคเพื่อสื่อสารและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา กับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแขก เพื่อร่วมงาน และบุคคลภายนอก

Korean communication skills focusing on listening and speaking in housekeeping tasks including vocabulary and expressions used in different situations with hotel’s guests, co-workers and supporting departments’ staff.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต