เมนูหลัก

HM.208PROFESSIONAL ETHICS IN HOTEL CAREER
จร.208จรรยาบรรณวิชาชีพในงานโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความสำคัญและลักษณะของจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับพนักงานโรงแรมที่พึงมีต่อองค์กร ต่อลูกค้าภายในและภายนอก และต่อผู้ใช้บริการพักแรม สาเหตุของปัญหาทางจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน หลักการในการใช้เหตุผล และความคิดเชิงบวก
เพื่อเสริมสร้างและแก้ไขปัญหาจริยธรรมของพนักงานหลักการ แนวคิดของพระราชบัญญัติการโรงแรมและที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความต้องการรู้ในการให้บริการอย่างถูกต้องของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต