เมนูหลัก

HM.211KITCHEN MANAGEMENT AND CULINARY ARTS
จร.211การจัดการงานครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การจัดการและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานครัว การจัดหน่วยงานและพนักงานแผนกครัว ประเภทและการบำรุงรักษาเครื่องใช้งานครัว ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ครัว การเลือกซื้อวัตถุดิบ การจัดเตรียมอาหารและการจัดรายการอาหาร
ศิลปะการตกแต่งอาหาร การจัดการด้านสุขอนามัยในการประกอบอาหาร มีการฝึกปฏิบัติงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต