เมนูหลัก

HM.313FRONT OFFICE SERVICE OPERATION AND MANAGEMENT
จร.313การจัดการและปฏิบัติงานส่วนหน้า
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้า การวางแผนการดำเนินงาน การใช้ระบบการจองห้องพัก ประเภทและชนิดห้องพัก การคิดราคาห้องพัก ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ สำหรับการเข้าพัก
การให้บริการด้านการเงิน ด้านศูนย์ธุรกิจ ด้านการเดินทางและท่องเที่ยว การประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในโรงแรม เพื่อปัจจุบันและแก้ไขปัญหาระหว่งการเข้าพักของลูกค้า มีการฝึกปฏิบัติงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต