เมนูหลัก

HM.313FRONT OFFICE SERVICE OPERATION AND MANAGEMENT
จร.313การจัดการและปฏิบัติงานส่วนหน้า
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.13:00-15:00R27162C50437M 
  ศ.15:00-17:00R26252L      
  ศ.15:00-17:00R26262L      
อาจารย์: อาจารย์จักรพงศ์ โชติกเสถียร
อาจารย์ชาติชาย อินทะกนก
อาจารย์อธิป นนทกะตระกูล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-43-7
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =HRM3213 
Course Description
โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้า การวางแผนการดำเนินงาน การใช้ระบบการจองห้องพัก ประเภทและชนิดห้องพัก การคิดราคาห้องพัก ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ สำหรับการเข้าพัก
การให้บริการด้านการเงิน ด้านศูนย์ธุรกิจ ด้านการเดินทางและท่องเที่ยว การประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในโรงแรม เพื่อปัจจุบันและแก้ไขปัญหาระหว่งการเข้าพักของลูกค้า มีการฝึกปฏิบัติงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต