เมนูหลัก

HM.317FINANCE AND ACCOUNTING FOR HOTEL BUSINESS
จร.317การเงินและการบัญชีสำหรับธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี วิธีการบันทึกบัญชี การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงรายการ การปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน เพื่อวัตผลการดำเนินงาน และแสดงฐานะการเงินของกิจการ การวิเคราะห์งบการเงิน
การควบคุมภายใน การจัดทำงบประมาณ ความรู้เกี่ยวกับต้นทุน และการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ และความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต