เมนูหลัก

HM.317FINANCE AND ACCOUNTING FOR HOTEL BUSINESS
จร.317การเงินและการบัญชีสำหรับธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R29112C70673M 
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-67-3
สอบปลายภาค:
  020 จ.13:00-16:00R29112C66642M 
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี66-64-2
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี วิธีการบันทึกบัญชี การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงรายการ การปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน เพื่อวัตผลการดำเนินงาน และแสดงฐานะการเงินของกิจการ การวิเคราะห์งบการเงิน
การควบคุมภายใน การจัดทำงบประมาณ ความรู้เกี่ยวกับต้นทุน และการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ และความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต