เมนูหลัก

HM.318SERVICE QUALITY MANAGEMENT AND SAFETY FOR HOTEL BUSINESS
จร.318การจัดการคุณภาพงานบริการและความปลอดภัยสำหรับโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R.C 1072C25223M 
อาจารย์: อาจารย์ยุวเรศ มาซอรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-22-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะ นศ.รหัส 63 เท่านั้น 
Course Description
หลักการ แนวคิดการจัดการคุณภาพบริการในงานโรงแรม วิธีการ กระบวนการในการติดตามควบคุมคุณภาพ เครื่องมือทางการบริหาร สำหรับธุรกิจโรงแรม เพื่อควบคุมการดำเนินงานบริการ
ตามนโยบายและแผนงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การใช้ระบบมาตรฐานสากลในการประเมินการการบริการของโรงแรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต