เมนูหลัก

HM.421WINE KNOWLEDGE FOR FOOD AND BEVERAGE SERVICE
จร.421ความรู้เกี่ยวกับเหล้าองุ่นในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-10:30R29062C35035M 
  พฤ.10:30-12:30R29062L      
อาจารย์: อาจารย์วรวิทย์ บุญประเสริฐ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ชั้นปี 335-0-35
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ประวัติ แหล่งกำเนิด ประเภท และลักษณะของเหล้าองุ่น ขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิตเหล้าองุ่น แหล่งจำหน่ายเหล้าองุ่น การจำแนกคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพของเหล้าองุ่น การจัดทำรายการเหล้าองุ่น
การเสิร์ฟการเลือกรายการอาหารที่เหมาะสมกับเหล้าองุ่นในโอกาสต่างๆ ตามความต้องการลูกค้า มีการฝึกปฏิบัติงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต