เมนูหลัก

HM.422BAR MANAGEMENT IN HOTEL
จร.422การจัดการบาร์ในโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความสำคัญประเภท และลักษณะของบาร์ในโรงแรม หลักการแนวคิดการออกแบบและการจัดการบาร์ เพื่อให้บริการเครื่องดื่มทุกประเภท การจัดทำรายการเครื่องดื่ม การควบคุมต้นทุน การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดการอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในบาร์
การตั้งราคาขาย การผลิตเครื่องดื่มเพื่อให้บริการตามประเภทของอาหารและความต้องการของลูกค้าในโรงแรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต