เมนูหลัก

HM.425THAI CUISINE SERVICE IN HOTEL
จร.425การบริการอาหารไทยในโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.13:00-15:00R.C 1052C45441M 
  ส.15:00-17:00Rป.ครัว12L      
อาจารย์: อาจารย์ณเดช พิมพ์พิพัฒน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี44-43-1
รหัส 620607400228
สอบปลายภาค:
Course Description
ประเภท ต้นตำรับและลักษณะของอาหารไทยจำแนกตามภูมิภาค การคัดสรรวัตถุดิบประเภทต่างๆ เช่น พืชผักสมุนไพร ที่มีในท้องถิ่น มาตรฐานการปรุง และการประกอบอาหารไทยแต่ละประเภท การสร้างความสมดุลของรายการอาหารไทย
ทั้งอาหารคาว และอาหารหวานเสนอขาย การออกแบบรายการอาหาร และการตกแต่งจานอาหารที่มีเอกลักษณ์ไทย มีการฝึกปฏิบัติงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต