เมนูหลัก

HM.432SPA MANAGEMENT IN HOTEL
จร.432การจัดการงานสปาในโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
รูปแบบ ลักษณะของสปาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพและความงาม การออกแบบให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ ของโรงแรม การต้อนรับ การให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สปา การนวดผ่อนคลาย การบำรุงผิวหน้า การใช้เครื่องหอมในการสร้างบรรยากาศ
การตกแต่งสถานที่การจัดเตรียม และดูแลรักษาสุขอนามัยของผู้ให้บริการ การฝึกอบรมการให้บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ และมีมารยาทจรรยาบรรณมีการฝึกปฏิบัติงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต