เมนูหลัก

HM.433CATERING MANAGEMENT
จร.433การจัดการงานเลี้ยง
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ลักษณะ และรูปแบบการจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่การรับข้อเสนอการจัดเลี้ยงของลูกค้า การวางแผนดำเนินงานกับฝ่ายต่างๆ ของโรงแรม การเตรียมบุคลากร การวางแผนรายการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการจัดเลี้ยง
การจัดการขนส่ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการให้บริการ การประเมินผลการจัดเลี้ยงเพื่อการส่งเสริมการขายและขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีการฝึกปฏิบัติงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต