เมนูหลัก

HM.434CRUISE BUSINESS MANAGEMENT
จร.434การจัดการธุรกิจเรือสำราญ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R.C 1052C301218W 
  ศ.13:00-16:00R.C 1052C      
อาจารย์: อาจารย์ยุวเรศ มาซอรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-12-18
สอบปลายภาค:
Course Description
ประวัติการเดินเรือ ประเภทของเรือ โครงสร้างทางกายภาพของเรือ การดำเนินงานในธุรกิจเรือสำราญ สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการบนเรือสำราญ เส้นทางการเดินเรือสำราญ กิจกรรมและนันทนาการบนเรือสำราญ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรือสำราญ แนวโน้มธุรกิจเรืองสำราญ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต