เมนูหลัก

PA.5105ORGANIZATION AND MODERN MANAGEMENT
รป.5105องค์การและการจัดการสมัยใหม่
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด ทฤษฎีการจัดองค์การ ระบบและกระบวนการพลวัตรการจัดการสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นบทบาทของนักบริหารในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมของการจัดการในยุคโลกาภิวัตน์ด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและเทคโนโลยี รวมถึงบทบาทของผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมองค์การและกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค เพื่อความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต