เมนูหลัก

PA.5106PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH METHODOLOGY
รป.5106ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษากระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ ในความเป็นจริงทางสังคมและทางรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยแบบต่างๆ ทั้งเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสานวิธี ที่มุ่งเน้นการตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ ขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการวิจัย
ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การเลือกแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง การสร้างมาตรวัดสำหรับการเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต