เมนูหลัก

PPM 8001PHILOSOPHY OF SCIENCE
นสก 8001วิทยปรัชญา
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-2-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
สร้างความเชื่อมั่นในหลักการของความเป็นตรรกะ ในการค้นหาองค์ความรู้ทั้งที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ และเชิงประจักษ์นิยม หลักแห่งคุณธรรมและจริยธรรมสากล ความเกี่ยวพันในการค้นหาโดยการตีความการอ่านความหมายและความเข้าใจ
ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของมนุษย์ที่มีพฤติกรรม แนวความคิดปรัชญาต่าง ๆ ที่นำไปสู่นโยบายสาธารณะและการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ รวมทั้งกรณีศึกษาปัญหาปัจจุบันและอดีต เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต