เมนูหลัก

PPM 9000QUALIFYING EXAMINATION
นสก 9000การสอบวัดคุณสมบัติ
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต0 (0-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) ทั้งข้อเขียนและปากเปล่าภายหลังที่ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนแล้ว และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 ในการจัดการสอบวัดคุณสมบัติให้อธิการบดีโดยคำแนะนำของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ และให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติบริหารการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ประกาศผลการสอบภายใน 45 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต