เมนูหลัก

PPM 9002DISSERTATION
นสก 9002ดุษฎีนิพนธ์
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต36 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ปริญญาเอก
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 ส.09:00-12:0016051C502723W 
อาจารย์: ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
สอบปลายภาค:
Course Description
นักศึกษากำหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ และการจัดทำโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เมื่อได้รับอนุมัติโครงร่างดุษฎีนิพนธ์แล้ว นักศึกษาจะต้องดำเนินการวิจัยตามโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จ จัดพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อ
คณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ เพื่อสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ถ้าสอบผ่าน ต้องมีการปรับปรุงดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบแล้วเสนอดุษฎีนิพนธ์ต่อหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต