เมนูหลัก

SS.103FUNDAMENTALS IN CELL BIOLOGY
วก.103เซลล์ชีววิทยาพื้นฐาน
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์ คุณสมบัติทางสรีรวิทยาและออร์แกแนนล์ของเซลล์ ปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อม วงจรชีวิต การแบ่งตัวและจนถึงการตายในระดับโมเลกุล การค้นคว้าชีววิทยาของเซลล์ครอบคลุมทั้งสิ่งที่มีชีวิตเซลล์เดียว
อาทิเช่น แบคทีเรียและโปรโตซัว รวมถึงสิ่งที่มีชีวิตที่มาจากหลายๆ เซลล์รวมกันอย่าง เช่น มนุษย์
The structure and components of the cell, physiological properties, and organelles, interactions with their environment, life cycle, division and death at molecular level. Cell biology research encompasses varieties of
single-celled organisms like bacteria and protozoa as well as various specialized cells in multicellular organisms such as human.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต