เมนูหลัก

SS.104BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
วก.104กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้นในมนุษย์
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
พื้นฐานทางกายวิภาคและสรีรวิทยา คำศัพท์ทางกายวิภาคของมนุษย์ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์
เช่น เซลล์และเนื้อเยื่อระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบน้ำเหลือง ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์
The basics of human anatomy and physiology including anatomical terminology; knowledge on structure and functions of the organ systems of human body e.g., cells and tissues, skeletal,
muscular, nervous, endocrine, cardiovascular, respiratory, lymphatic, immune, digestive, urinary, and reproductive systems.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต