เมนูหลัก

SS.207SPORTS NUTRITION
วก.207โภชนาการการกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการกีฬา ประเภทและคุณค่า ของสารอาหารที่ช่วยปรับปรุงและรักษา/คงสภาพ สมรรถนะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ผลของผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ
และตัวช่วยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ฉลากโภชนาการและการคำนวณค่าพลังงานที่ได้รับ บทบาทของนักโภชนาการกีฬา การให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการกีฬา โปรแกรมอาหารสำหรับนักกีฬา และนักโภชนาการประจำทีมกีฬา
Knowledge of dietetics and nutrition for health and sports, types of nutrients and their values to enhance and sustain optimal performance for sport and exercise, effects of nutritional ergogenic aids and supplementation on physiological changes,
nutrition facts labels and dietary calories estimation, roles of sports nutritionists, sports nutrition counseling, dietary programs for athletes and sports nutrition team.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต