เมนูหลัก

SS.209ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE
วก.209ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และทางกีฬา การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้าน การฟัง การอ่าน และการสื่อสาร

Principles of English language applicable to real life situations and sports; sports science specific training to improve listening, reading and communication skills3

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต