เมนูหลัก

SS.221PRINCIPLE OF EXERCISE FOR HEALTH
วก.221หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R39022C705218M 
อาจารย์: อาจารย์ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร
อาจารย์พรชัย ลีน้อย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-52-18
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
การประยุกต์ทฤษฏีด้านสรีรวิทยาการออกกำลังกายในการกำหนดโปรแกรมสำหรับ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการฝึก หลักการและการเตรียมตัวในการออกกำลังกายและตัวแปรต่างๆ
ในการออกกำลังกาย รวมถึงการพักและการฟื้นตัวหลังจากการออกกำลังกาย วิธีวิทยาการในการฝึกเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิต ความอดทน ความแข็งแรงและกำลังของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นและประสาทสัมพันธ์
The application of theories in exercise physiology in organizing exercise programs for health; knowledge about basis, principles, preparation of training and variables of training, including rest and recovery
mechanism after exercise. The training methodology to increase physical performance in terms of cardiovascular system, muscular endurance and strength, power, flexibility and coordination
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต