เมนูหลัก

SS.222PHYSICAL FITNESS CONDITIONING
วก.222การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
องค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ในการฝึกความสมบูรณ์แข็งแรงทางกายที่มีผลต่อการพัฒนาความสามารถของบุคคลทั่วไป ประกอบด้วยหลักการออกกำลังกาย เพศ อายุ น้ำหนัก รูปร่าง อุณหภูมิ อาหาร หลักการฝึกในแต่ละด้าน การวางแผนและวิธีการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

Components and factors of physical fitness training that affect performance improvement of general people: principle of exercise, sex, age, weight, body size, temperature, food, and etc.
Physical training principle on each component. Training program and methods to enhance physical performance.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต