เมนูหลัก

SS.223GROUP EXERCISE TRENDS 1
วก.223ออกกำลังกายตามกระแสนิยม 1
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้ทั่วไป เทคนิค และทักษะเบื้องต้นของการออกกำลังกายกลุ่มด้วยเสียงเพลงในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถวิเคราะห์และออกแบบการออกกำลังกายด้วยเสียงเพลงขั้นพื้นฐาน โดยอาศัย หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา

General knowledge, techniques and basic skills in group exercises via rhythm or beat of songs with wide varieties of music styles; analysis and design exercise programs with fundamental musical rhythms based on sport science principles.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต