เมนูหลัก

SS.324SPORTS INJURY PREVENTION AND BASIC LIFE SUPPORTS
วก.324การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬาและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การบาดเจ็บทางการกีฬา การประเมินการบาดเจ็บ การจัดการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาล การบาดเจ็บทางกีฬา รวมทั้งการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย พื้นฐานและโครงสร้างของโปรแกรมการฟื้นฟูและป้องกันการบาดเจ็บ การเลือกใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพื่อประเมินสภาพร่างกายขณะและภายหลังการบาดเจ็บทางกีฬา
Sports injury, injury assessment, injury management, first aid including basic life support. Principle of physical rehabilitation
basic and structure of rehabilitation and injury prevention training program, methods and instruments selection for physical evaluation during and after sports injury.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต