เมนูหลัก

SS.325NUTRITION FOR HEALTH
วก.325โภชนาการเพื่อสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและโภชนาการกับสุขภาพ ผลของอาหารและโภชนาการต่อการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ
โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ เป็นต้น อาหารเสริมสร้างความแข็งแรงและขนาดให้แก่กล้ามเนื้อ ความแข็งแรง ของกระดูก การให้อาหารเสริมสำหรับการควบคุมน้ำหนักและเพื่อมีรูปร่างสมสัดส่วน
Relationship between food, nutrition with regards to health, exercise, and sports. Food and nutrition to prevent and treatment of chronic diseases e.g. obesity, diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia
cardiovascular disease, joint diseases. Nutritional supplements for muscle and bone strengthening; nutritional management for weight control and body shape up.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต