เมนูหลัก

SS.232SPECIFIC KNOWLEDGE OF TEAM SPORTS
วก.232ความรู้เฉพาะทางกีฬาประเภททีม
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เฉพาะทางกีฬาประเภททีม (ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล หรือกีฬาประเภททีมที่เป็นที่นิยมอื่นๆ) ประกอบด้วย
ทักษะเบื้องต้น เทคนิค การฝึกซ้อม การวิเคราะห์และ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา กลยุทธ์และยุทธวิธีในการแข่งขัน รวมทั้งกติกาและมารยาทในการแข่งขัน
Specific knowledge of team sports (e.g., soccer, volleyball, basketball or other popular team sports) including basic skills,
technique, specific training, analysis and application of sports science technology, strategies and tactics in competition; rules and etiquette in competition.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต