เมนูหลัก

SS.437SPORTS PERFORMANCE ANALYTICS
วก.437การวิเคราะห์สมรรถนะเชิงกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-10:30R39093C30291M 
  พ.10:30-12:30R39093L      
อาจารย์: อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-29-1
สอบปลายภาค:
  021 พ.13:00-15:00R39093C302010M 
  พ.15:00-17:00R39093L      
อาจารย์: อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-20-10
สอบปลายภาค:
Course Description
การบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์การวิเคราะห์เกม กับองค์ความรู้ทางด้านสมรรถนะทางกาย จิต และปัญญา เพื่อวิเคราะห์สมรรถเชิงกีฬาเป็นองค์รวม
โดยใช้เทคโนโลยีการกีฬาในการสร้าง ความเป็นเลิศทางกีฬา การติดตามตัวแปรสมรรถนะทางกาย จิต และปัญญาในขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน
Integration of body of knowledge in sports analytics with physical, mental and intellectual performance for holistic sports performance analytics using sports technology for creating sports excellence
by tracking physical, mental and intellectual variables during training and competition.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต