เมนูหลัก

SS.443SPORTS SCIENCE PROJECT
วก.443โครงงานวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
โครงงานเฉพาะเรื่องเป็นการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยวภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องทำการศึกษาปัญหาทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายที่เลือกไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบตามขั้นตอนของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงงานที่ทำจะต้องเป็นโครงงานที่ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายรวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคนักศึกษาต้องส่งเอกสารประกอบ ผ่านการสอบปากเปล่าและการนำเสนอโครงงาน
This course is a project-based individual or group study investigation. Students will work under the supervision of faculty member(s). Each group must choose to conduct a systematic investigation of exercise science problem
of its choice in order to analysis and design according to the concept and process of sports science. Project topic must require a substantial background in sports science and the application of studied concepts and techniques.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต