เมนูหลัก

SS.351EXERCISE PRESCRIPTION FOR SPECIAL POPULATIONS
วก.351การออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การออกกำลังกายเฉพาะบุคคลกลุ่มพิเศษโดยเน้นให้เข้าใจถึงการวางแผนในการฝึกความสมบูรณ์แข็งแรงทางกายของระบบไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัวเฉพาะบุคคลโดยสามารถวางแผนการฝึก
และกำหนดโปรแกรมออกกำลังกายให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละบุคคลของกลุ่มพิเศษ อาทิเช่น ผู้สูงอายุโรคอ้วน ผู้ที่เริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รวมถึง การเป็นผู้นำและ ให้คำปรึกษาในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเวลเนส
Personal training emphasizing on physical fitness training program in cardiovascular system, muscular strength and flexibilities; specific program as medical fitness program planning for special people
such as older adults, obesity, mild hypertention and diabetes mellitus; appropriate training method for special people, including leaderships skill and mentoring in fitness and wellness center orhealth care in hospital
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต