เมนูหลัก

SS.352GROUP EXERCISE TRENDS 2
วก.352ออกกำลังกายตามกระแสนิยม 2
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทักษะพื้นฐาน และเทคนิคของการเป็นผู้นำการออกกำลังกายกลุ่มที่นิยม วิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมการออกกำลังกายโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
การเรียนรู้สู่การเป็นผู้นำการออกกำลังกายที่นิยมและร่วมสมัย ซึ่งมุ่งหวังในการพัฒนาระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ กล้ามเนื้อ ความอ่อนตัวและการทรงตัว
Basic skills and techniques in leading group exercise; analyzing and designing physical activities/exercise program based on sports science principles;
learning to be an exercise leader of popular and contemporary workout that enhances circulatory, respiratory and muscular systems, flexibility and balance.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต