เมนูหลัก

SS.365BASKETBALL
วก.365กีฬาบาสเกตบอล
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาบาสเกตบอล กลยุทธ์และวิธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน
การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬาบาสเกตบอล การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับกีฬาบาสเกตบอลโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training of basketball; strategies and methods in competition;
rules and etiquette in competition, officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for basketball through sports science principles.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต