เมนูหลัก

SS.365BASKETBALL
วก.365กีฬาบาสเกตบอล
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-10:00RSport122C55478W 
  จ.10:00-12:00RSport122L      
อาจารย์: อาจารย์ณรงค์ปกรณ หงศาลา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี55-47-8
สอบปลายภาค: 1 มี.ค. 2566 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2932M
1 มี.ค. 2566 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2931M
1 มี.ค. 2566 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2927
Course Description
ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาบาสเกตบอล กลยุทธ์และวิธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน
การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬาบาสเกตบอล การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับกีฬาบาสเกตบอลโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training of basketball; strategies and methods in competition;
rules and etiquette in competition, officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for basketball through sports science principles.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต