เมนูหลัก

SR.201FINANCIAL ACCOUNTING FOR SPORT AND RECREATION MANAGEMENT
กท.201บัญชีการเงินสำหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เป้าหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงิน หลักการเบื้องต้นใน การจัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุน การวิเคราะห์ทางการเงิน การตัดสินใจลงทุน โครงสร้างของเงินทุนและ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมไปถึงข้อมูลพื้นฐานของการบัญชีเพื่อการจัดการ ความสำคัญ ขอบเขต การจัดการและวางแผนทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและวิธีการคำนวณต้นทุนตามวิธีการต่างๆ การบริหารสินค้าคงคลัง
The goals and importance of finance, business, the role of finance, the basic principles of capital allocation, financing, financial analysis, investment decisions, capital structure and dividend policy
as well as basic managerial accounting information; management and business plans, cost concepts, and costing methods, inventory management, and also information for budgeting
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต